Alumn

Så länge du som inskriven medlem på Norrlands nation fortsätter att betala din terminsavgift, även efter dina studiers avslutande, är du alumn
Seniorsbandet
Nationsstyrelsen har beslutat att seniorerna vid Norrlands nation fortsättningsvis ska få bära ett bredare nationsband. Banden finns att köpa i kansliet för 60 kr, oavsett vilken prisuppgift som tidigare meddelats.
 
Bakgrund
Nationens alumnkonferens, som hölls i Gimo den 6 oktober 2007, samlade ett 30-tal deltagare. Målsättningen var att diskutera hur nationen skall utveckla sin alumnverksamhet, men också att informera om nationens verksamhet idag, samt hur universitetet arbetar med alumnfrågor. Under dagen varvades intressanta presentationer med givande gruppdiskussioner.
 
Diskussionerna om nationens framtida alumnverksamhet kan sammanfattas under rubrikerna "Varför?", "Vem?" och "Hur?".
 
Varför? 
På den första frågan - "Varför?" - fanns en stor samstämmighet om behovet av att bibehålla och utveckla de kontakter som knyts när man som student kommer till nationen i Uppsala. Detta är viktigt både för nationens fortlevnad och för de enskilda individerna. Studietiden är ju inte bara till för att inhämta kunskap utan också för att knyta sociala band, och de nätverk som man blir en del av vid nationen kan många gånger vara till stor hjälp och glädje, inte minst i kommande arbetsliv. Och för nationens långsiktiga överlevnad kan bidrag från "gamla" medlemmar vara betydelsefulla. Ett förslag under dagen var exempelvis att stimulera till att många medlemmar regelbundet via autogiro betalar in en liten summa till nationen.
 
 
Vem?
Den andra frågan handlar om vem som skall omfattas, och diskussionerna här pekade på behovet av att Alumnbegreppet blir mera etablerat och känt. Det framhölls att nyinskrivna studenter bör komma i kontakt med alumnbegreppet redan vid inskrivningen och ambitionen bör vara att man ser sitt medlemskap vid nationen som ett livslångt åtagande. I samband med detta diskuterades också hur de verksamheter som idag arbetar med alumnfrågor, dvs NUK och Seniorskollegiet, skall utformas för att på bästa sätt ta tillvara medlemmarnas engagemang.
 
 
Hur?
På den tredje frågan - "Hur?- framhölls betydelsen av att utveckla informationsverksamheten. Medan andra centrala funktioner inom nationen, som exempelvis fastighets- och ekonomisk förvaltning, har en tydlig och genomtänkt struktur med ansvariga befattningshavare saknas en genomtänkt och sammanhållen informationspolicy samt ett organ som håller i och utvecklar informationsverksamheten. Diskussionerna under dagen pekade på betydelsen av att detta åtgärdas.
 
Och vad hände sedan? Jo...Vid nationens första styrelsemöte i januari 2008 tillsattes fyra arbetsgrupper:
 
1) Information
2) Fundraising och autogiro
3) Matrikeln
4) Medlemskap och alumnskapande
 
Vid konferensen anmälde i princip alla intresse att ingå i arbetsgrupper. Många forstatte sedan arbetet i dessa grupper. Ett arbete som skall fortsätta under
hösten, med det klara målet att presentera konkreta.
 
Syfte med fortsatt Alumnarbete
Varför är det viktigt att satsa på alumnverksamhet? Är det så dåligt nu? Nej, men det kan bli bättre!
 
Det finns flera orsaker till att Norrlands nation skall arbeta vidare med att utveckla alumnverksamheten. Konsekvenserna av obligatorieutredningen och därefter förändrade förutsättningar påverkar verksamheten. Genom att se till att nationen är väl förberedd inför dessa förändringar kan vi ge oss själva långsiktiga fördelar. En väl fungerande alumnverksamhet kommer i framtiden att vara ett viktigt rekryteringsargument när det gäller att attrahera nya medlemmar. Norrlands nation kan framstå som en attraktiv möjlighet genom att erbjuda ett livslångt medlemskap där man har nytta av nationen och de kontakter som knyts under hela livet. Det tar inte slut efter din examen, det innebär något nytt!
 
 
ARBETET FORTSÄTTER
Under 2009 gjordes ansträngningar för att prioritera och få igång olika alumnprojekt. Nära knutet till alumnarbetet var självklart också de decenniegasker som hölls under hösten 2009 och våren 2010. Det har det senaste året jobbats intensivt med vård av nationens matrikel, utveckling av autogiro samt övrigt alumnskapande. Under hösten 2010 inrättades en ny skattmästarpost och nämnd på Norrlands nation med ansvar för kommunikationsfrågor. Det är vår förhoppning att nämnden ska kunna bidra med en plan för hur nationen på bästa sätt kommunicerar med alumner. Alumnverksamheten diskuteras dessutom mellan nationerna genom Kuratorskonventet.
 
Är du intresserad av att ingå i någon av arbetsgrupperna, eller har du andra frågor eller funderingar? Vänligen kontakta Förste kurator Jonas Andersson på 1q [at] norrlandsnation.se eller 018-65 70 71.

Sidöversikt

Huvudnavigation

Öppettider

Kansliet

Måndag - Fredag
09-15
Torsdagar även
17-19

Majs Café

Måndag - torsdag
09-18
Fredag
09-15
Tisdag
19-23

Orvars Krog

Måndag - torsdag
18-01
Fredag
14-01
Lördag
15-01
Söndag
18-23

Klubb Norrlandica

Onsdag
21-01

Datasalar och bibliotek

Måndag - fredag
09-21
Onsdag
09-19
Lördag
12-18
Söndag
14-18

Biblioteksböcker

Måndag, tisdag, torsdag
17-18

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

Vad är norrland

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Norrlands nation härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 

Det ligger i nationens intresse att befrämja sina medlemmars studier och trivsel i Uppsala. Därtill kommer nationens naturliga samhörighet med norra Sverige. Vår samarbetspartner Norrlandsförbundet verkar just för Norrlands utveckling.

Laddar...