Organisation

Nedan finner du en kort beskrivning av nationens organisation. Grunden för var nations verksamhet är ideellt engagemang. Utan den enskilde studentens engagemang fungerar inte nationen. Genom århundraden har studenter, aktiva som tidigare, lagt ner timmar och åter timmar av arbete för bevara och utveckla Norrlands nation. Nationsväsendet i Uppsala och Norrlands nation är en världsunik företeelse.
 
Landskapet
Nationens högsta beslutande organ med två ordinarie sammanträden per termin. Landskapet, som leds av förste kurator, förrättar val av ämbetsmän samt fattar beslut rörande nationens verksamhet. Varje medlem har en röst. Att jämföra med en bolagsstämma i ett bolag.
 
Nationsstyrelsen
Nationens högsta beslutande organ mellan landskapen. Styrelsen leder nationens långsiktiga verksamhet, bereder frågor inför landskapen och förrättar funktionärsval. Styrelsen består av kuratel, skattmästare, fyra ledamöter och sex suppleanter. Förste kurator är ordförande.
 
Förvaltningsnämnden
Ansvarar för nationens fondförvaltning. Består av skattmästaren för förvaltningsnämnden, kuratel, ytterligare fyra ledamöter och två suppleanter.
 
Fastighetsnämnden
Ansvarar för förvaltningen och skötseln av nationshuset. Består av skattmästaren för fastighetsnämnden, kuratel, ytterligare fyra ledamöter och tre suppleanter.
 
Inspektor
Nationens högsta ämbete. Inspektor företräder nationen utåt tillsammans med förste kurator. Till inspektor väljs vanligtvis en professor vid Uppsala universitet.
 
Proinspektor
Vice inspektor. Företräder nationen i enlighet med vad som är överenskommet med inspektor samt vid inspektors förfall.
 
Kuratel
Utgörs av förste och andre kurator. Förste kurator utövar den högsta verkställande ledningen på nationen och skall tillsammans med inspektor företräda nationen utåt. Andre kurator är ansvarig för ekonomi, programverksamhet och för ledning av klubbverket.
 
Klubbverk
Klubbverket sköter den löpande verksamheten på nationen och verkställer, tillsammans med kuratelet, styrelsens och landskapets beslut. Anställer personal till den löpande programverksamheten samt till gasker och andra fester. Handhar inköp av mat och dryck.
 
Granskningsnämnden
Består av sex ledamöter. Har till uppgift att granska och revidera förtroendevalda funktionärer och organ. Besvärsinstans i tolkningsfrågor om bl.a. stadgar och reglementen.
 
Valnämnden
Består av förste kurator samt åtta ledamöter. Skall till landskapet och styrelsen inkomma med kandidatnomineringar inför stundande val.
 
Stipendienämnden
Består av en ordförande, förste kurator, två stipendiesekreterare samt två ledamöter för varje fakultet vid Uppsala universitet. Nämnden bereder stipendieansökningar och upprättar förslag till innehavare av stipendier.
 
Seniorskollegiet
Utgörs av nationens seniorer, vilka väljs av landskapet. Senior kan man bli om man varit medlem i nationen i minst sex terminer. Leds av ett presidium bestående av en ordförande och sex ledamöter. Bereder förslag till seniorer och hedersledamöter samt anordnar diverse arrangemang såsom julgransplundring och talarmiddagar på nationen.
 
Styrelsens utskott och föreningskonventet
 
Biblioteksutskottet
Består av två bibliotekarier, två arkivarier och en ledamot för vart och ett av bibliotekets ämnesområden. Ansvarar bl.a. för bokinköp, tidningsprenumerationer och utlåning av böcker.
 
Kontaktutskottet
Består av recceförmannen och åtta ledamöter. Ansvarar för att nationens nya medlemmar, recentiorer, tas om hand. Hjälper till med inskrivningar och reccemottagningar.
 
Internationella utskottet
Består av den internationella sekreteraren samt tre stipendiatvärdar. Ansvarar för kontakten med nationens internationella studenter och tar hand om de utländska stipendiaterna som gästar nationen.
 
Informationsutskottet
Koordinerar nationens interna och externa informationsspridning. Leds av en PR-förman.
 
Idrottsutskottet
Består av idrottsförmannen och ledarna för de olika idrottssektionerna. Verksamheten sker genom nationens idrottsförening, NNIF, som bedriver idrottsverksamhet för nationens medlemmar.
 
Föreningskonventet
Ett samarbetsorgan för nationens föreningar där man bl.a. väljer representanter till nationens nämnder och utskott. Presidiet består av ordförande, sekreterare och kassör.
 
Övriga funktionärer
 
Nationssekreterare 
Skriver protokoll vid landskap, styrelse- och nämndmöten

NV-redaktör Fyra till antalet. 
Ansvarar för nationstidningen, Norrlands Varjehanda. 

Krönikör 
Deltar på nationens alla festligheter och skriver en verksamhetsberättelse som publiceras i Landsmannahälsningen.

Marskalk
Är förste kurators högra hand vid nationens festligheter. Är tillsammans med den biträdande marskalken toastmaster och ansvarar för bl.a. bordsplacering och menyblad.

Arkivarie
Ansvarar tillsammans med den biträdande arkivarien för nationens arkiv. Tillser att nationens publikationer förvaras inför framtiden.
Antikvarie Ansvarar tillsammans med den biträdande antikvarien för nationens konst och inventarier.

Nationsfotograf 
Dokumenterar tillsammans med den biträdande fotografen nationens verksamhet.

Teknisk föreståndare 
Är Klubbchefens förlängda arm. Ställer tillsammans med den biträdande tekniska föreståndaren i ordning den tekniska apparaturen till nationens festligheter. 

Fanbärare 
Bär tillsammans med den biträdande fanbäraren fanan vid nationens festligheter samt vid exempelvis begravningar, högtider och av universitetet anordnade tillställningar. 

Sånganförare 
Ser tillsammans med den biträdande sånganföraren till att det finns sångböcker eller sångblad samt leder sången vid nationens tillställningar. 

Datorförman
Ansvarar för nationens datasal och tillser att datorerna är funktionella.

Cafévärdinna 
Arbetar i Majs Café under Cafémästarens ledning. Tillser att frukost, lunch och fika finns till försäljning. 

Lördagsfikavärdinna 
Ansvarar för nationens lördagsfika. Tillser att kakor, smörgåsar, tårtor och smörgåstårtor finns till försäljning. 

Klubbvärd 
Klubbverkets högra arm. Hjälper klubbverket med alla möjliga arbetsuppgifter inom ramen för nationens

Utlysta poster

Vill du också bli en del av oss? se då vad för poster som nu är utlysta. 

Stadgar och reglementen

Se även här vad gäller stadgar, reglementen etc. som styr de olika organens arbete. Styrdokument.

Sidöversikt

Huvudnavigation

Öppettider

Kansliet

Måndag - Fredag
09-15
Torsdagar även
17-19

Majs Café

Måndag - torsdag
09-18
Fredag
09-15
Tisdag
19-23

Orvars Krog

Måndag - torsdag
18-01
Fredag
14-01
Lördag
15-01
Söndag
18-23

Klubb Norrlandica

Onsdag
21-01

Datasalar och bibliotek

Måndag - fredag
09-21
Onsdag
09-19
Lördag
12-18
Söndag
14-18

Biblioteksböcker

Måndag, tisdag, torsdag
17-18

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

Vad är norrland

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Norrlands nation härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 

Det ligger i nationens intresse att befrämja sina medlemmars studier och trivsel i Uppsala. Därtill kommer nationens naturliga samhörighet med norra Sverige. Vår samarbetspartner Norrlandsförbundet verkar just för Norrlands utveckling.

Laddar...